ASSOCIACIO LLEGAT
DE SUMIRUNA
Constitueixen els fins de l'Associació:
L'estudi sobre els usos tradicionals de la mixtura d'origen americà denominada ayahuasca i les seves possibles aplicacions culturals, religioses, científiques i terapèutiques.

Estudiar i evitar el perill per la salut que en el seu cas es pugessin derivar als usuaris mitjançant activitats encaminades a la prevenció dels riscos associats al seu us.

Promoure el debat social sobre la seva situació legal i la dels seus consumidors, així com fer valer els drets constitucionals de que en son titulars i denunciar les arbitrarietats que en la seva observació puguin cometre les diferents administracions i poders públics o qualsevol persona.
L'Associació, pel compliment dels seus fins podrà:
  • Desenvolupar activitats econòmiques de tot tipus, encaminades a la realització dels seus fins o a aconseguir recursos amb aquest objectiu.
  • Adquirir y posseir tota classe de béns i per qualsevol títol, així com celebrar actes i contractes de tota mena.
  • Exercitar tota classe d'accions conforme a les Lleis i als Estatuts.
  • Donar suport i col·laborar amb entitats amb finalitats relacionades amb la recerca científica al voltant de l'ayahuasca.
  • Divulgar els coneixements relacionats amb la investigació científica e intellectual d'aquesta mixtura i els seus usos.
  • Estudiar, promoure, divulgar les aplicacions i els impactes en usos clínics, terapèutics i espirituals, així com processos de creixement personal amb l'ayahuasca.
Estatuts
El constitueix l'Associació denominada ASSOCIACIO LLEGAT DE SUMIRUNA PER L'ESTUDI DE LA AYAHUASCA que s'acull al que disposa la Llei orgánica 1/2002, de 22 de marc, Reguladora del Dret d'Associació i a la Llei 14/2008, de 18 de noviembre, d'Associacions de la Comunitat Valenciana, i a l'empara del que disposa l'article 22 de la Constitució, i aquesta no té ánim de lucre.
L'Associació té personalitat jurídica propia i capacitat plena d'obrar per a administrar i disposar dels seus béns, i cumplir els fins que es proposa.
Associacions
Expedient: CV-01-062551-V
Assumpte: Notificació de resolución d'inscripció en el registre d'associacions de la Comunitat Valenciana de la Associació / Federació «ASSOCIACIO LLEGAT DE SUMIRUNA PER L'ESTUDI DE LA AYAHUASCA»
Adjunt es remet Resolució de data 26 d'octubre de 2021, per la que s'acorda inscriure en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana l'Associació «ASSOCIACIO LLEGAT DE SUMIRUNA PER L'ESTUDI DE LA AYAHUASCA».
Es remet així mateix una copia del estatuts de la mencionada Associació.
Plantear una cuestión
Escriba su pregunta y nos aseguraremos de responderla
Acepta nuestras condiciones generales